زئوتکنیک Zootechnie

برای علاقمندان پرورش و اصلاح نژاد دام

استفاده از کامپيوتر دررشته مهندسی علوم دامی

مهندسی علوم دامی رشته ای جزو زيرشاخه های مجموعه ی کشاورزی است. می توان گفت که يکی ازمتنوع ترين رشته های دانشگاهی ازنظرموضوعاتی است که در دوران  کارشناسی تحصيل می شود.  دانشجو درطول دوران تحصيل می تواندعلايق وتوانمنديهای خود را درباره فيزيولوژي، تغذيه، ژنتيک واصلاح دام بيازمايد. دانش آموزانی که درزمينه رياضی و رايانه مستعدند می توانند دراين رشته پيشرفت کنند. چالش های فراروی کشور برای آماده کردن شرايط جهت پيوستن به بازارهای جهانی ، کشاورزی پايدار، رعايت استانداردهای بهداشتی درتوليد محصولات دامي، افزايش بهره وری واحدهای دامپروری سنتی و بکارگيری علوم و فنآوريهای جديد نياز به دانشجويان فعال وعلاقمند دراين رشته دارد.  ازنظربازارکار نيز دربين رشته های مهندسی کشاورزی در ضمره چند رشته برتر است.

يکی از مشاغلی که مهندسين علوم دامی درآن مشغول بکار ميشوند مراکز اصلاح نژاد مختلفی است که در کشور وجود دارند. در اين ايستگاهها داده های توليدی دام مثل سرعت افزايش وزن بدن يا ميزان توليد شير از تعدادزيادي حيوان جمع آوری شده و کارشناسان مربوطه بهترين دامها را جهت انتخاب بعنوان توليد کننده های نسل بعد   گزينش ميکنند. اگر بخواهم مثالی از کاردراين گونه مراکز ذکر کنم بايد به استفاده از کامپيوتر در آماده سازی داده ها اشاره کنم.  برای مثال  به مورد زير توجه کنيد:

 

فايل شجره ای حاوی شماره دام، شماره پدر، شماره مادر و سال تولد به صورت زير ايجاد کنيد:

 

SAR145SAR001SAR9831999 

برنامه ای بنويسيد که شماره دامها  و سال تولد را  به شکل متغيرهای جدا بخواند.

 

  
نویسنده : رأفت ; ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱٥ مهر ۱۳۸٥
تگ ها :