زئوتکنیک Zootechnie

برای علاقمندان پرورش و اصلاح نژاد دام

توليد‏‎ كشمير‏‎; گامي‌‏‎ براي ‌دستيابي‌‏‎ به‌‏‎ اقتصاد‌‏‎ بدون‌‏‎ نفت

توسط‏‎ مي‌شودكه‌‏‎ اطلاق‌‏‎ ظريفي‌‏‎ بسيار‏‎ الياف‌‏‎ به‌‏‎ كشمير‏‎
.توليدمي‌شود‏‎ "لانيگر‏‎ كاپراهيركوس‌‏‎" بز‏‎ ثانويه‌‏‎ فوليكولهاي‌‏‎


رشد‏‎ بز‏‎ بدن‌‏‎ زيرين‌‏‎ پوشش‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ سال‌‏‎ سرد‏‎ كشميردرماههاي‌‏‎
ازبدن‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ ريزش‌‏‎ بهار‏‎ اوايل‌‏‎ و‏‎ زمستان‌‏‎ اواخر‏‎ در‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎
توليد‏‎ خودمو‏‎ بدن‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ بز‏‎مي‌شود‏‎ جدا‏‎ حيوان‌‏‎ اين‌‏‎
سراسرجهان‌‏‎ در‏‎.ندارد‏‎ اقتصادي‌چنداني‌‏‎ ارزش‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎
كشمير‏‎ الياف‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ كشوروجود‏‎ از 12‏‎ نژادبز‏‎ حدود 68‏‎
سفيد ، ‏‎ رنگهاي‌‏‎ به‌‏‎ كشمير‏‎ توليدكننده‌‏‎ بزهاي‌‏‎.‎توليدمي‌كنند‏‎
سفيدآن‌‏‎ رنگ‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شوند‏‎ ديده‌‏‎ سياه‌‏‎ و‏‎ خاكستري‌‏‎ قهوه‌اي‌ ، ‏‎
.دارد‏‎ بيشتري‌‏‎ ارزش‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ گويند‏‎ را‏‎ نرمي‌‏‎ پشم‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(كشمير‏‎) كرك‌‏‎ ادبي‌‏‎ اصطلاح‌‏‎ در‏‎"
شال‌‏‎ و‏‎ ريسند‏‎ و‏‎ برآورند‏‎ شانه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ برويد‏‎ بز‏‎ موي‌‏‎ بن‌‏‎
و‏‎ كپنك‌‏‎ و‏‎ كلاه‌‏‎ و‏‎ نمد‏‎ و‏‎ تكيه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بافند‏‎ آن‌‏‎ امثال‌‏‎ و‏‎
شمال‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ ايالتي‌‏‎ نام‌‏‎ كشمير‏‎.بمالند‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ مانند‏‎
زماني‌ ، 18‏‎ و‏‎ است‌‏‎ معروف‌‏‎ آن‌‏‎ بافي‌‏‎ شال‌‏‎ كارخانه‌‏‎ كه‌‏‎ هندوستان‌‏‎
لغت‌‏‎)‎ داشته‌است‌‏‎ وجود‏‎ آنجا‏‎ بافي‌در‏‎ شال‌‏‎ هزاردستگاه‌‏‎
آمريكا ، ‏‎ مواد‏‎ آزمون‌و‏‎ انجمن‌‏‎ تعريف‌‏‎ طبق‌‏‎.‎"(دهخدا‏‎ نامه‌‏‎
بزهاي‌‏‎ بيده‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ ظريف‌‏‎ الياف‌‏‎ از‏‎ دسته‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ كشمير‏‎
ميكرومترقطر‏‎ از 30‏‎ كمتر‏‎ كه‌‏‎ اطلاق‌مي‌شود‏‎ آسيا‏‎ بومي‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎
درجهان‌‏‎ توليدكشمير‏‎
مغولستان‌ ، ‏‎ چين‌ ، ‏‎.گرفته‌اند‏‎ منشا‏‎ آسيا‏‎ كشميراز‏‎ بزهاي‌‏‎
اخير‏‎ قرن‌‏‎ در‏‎ توليدكنندگان‌‏‎ عمده‌ترين‌‏‎ وهند‏‎ تركيه‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎
دسترس‌‏‎ قابل‌‏‎ آساني‌‏‎ به‌‏‎ دنيا‏‎ در‏‎ كشمير‏‎ توليد‏‎ آمار‏‎بوده‌اند‏‎
آمار‏‎ كشمير ، ‏‎ كننده‌‏‎ توليد‏‎ كشورهاي‌‏‎ اكثر‏‎ كه‌‏‎ نيست‌چرا‏‎
ميزان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ برآورد‏‎.‎ندارند‏‎ را‏‎ خود‏‎ توليد‏‎ دقيقي‌از‏‎
.باشد‏‎ درجهان‌‏‎ تن‌‏‎ سالانه‌ 5000‏‎ (‎مو‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎) كشمير‏‎ توليد‏‎
با‏‎ شخصي‌‏‎ تماس‌هاي‌‏‎ يا‏‎ سخنراني‌ها‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ اطلاعات‌‏‎
بعد‏‎ نظر‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎ معتبر‏‎ مراجع‌‏‎
لاپتون‌‏‎.‎است‌‏‎ دنيا‏‎ در‏‎ سوم‌‏‎ حائزمقام‌‏‎ مغولستان‌ ، ‏‎ و‏‎ چين‌‏‎ از‏‎
شماره‌ 1‏‎ جدول‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ كرك‌‏‎ توليد‏‎ ميزان‌‏‎ (‎‎‏‏1996‏‎)‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ برآورد‏‎
كشمير‏‎ توليد‏‎ قطعي‌‏‎ منشا‏‎ نبودن‌‏‎ مشخص‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ جدول‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
هم‌‏‎ با‏‎ يك‌منطقه‌‏‎ توليد‏‎ گاهي‌‏‎ كشور‏‎ يك‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ دنيا ، ‏‎ در‏‎
پاكستان‌ ، ‏‎ توليدروسيه‌ ، ‏‎ مثال‌ ، ‏‎ براي‌‏‎)است‌‏‎ شده‌‏‎ آورده‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ مراجعه‌‏‎ با‏‎ (‎است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ آورده‌‏‎ جا‏‎ تركيه‌يك‌‏‎ و‏‎ هند‏‎
وضعيت‌‏‎ كشمير‏‎ نظرتوليد‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ مشاهده‌‏‎ جدول‌‏‎
تا‏‎ كشور‏‎ كشمير‏‎ توليد‏‎ ميزان‌‏‎ اخير‏‎ سالهاي‌‏‎ در‏‎.‎دارد‏‎ خوبي‌‏‎
را‏‎ ما‏‎ نبايد‏‎ موقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ ولي‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ برآورد‏‎ تن‌‏‎ ‎‏‏1500‏‎
توليد‏‎ افزايش‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ كشورها‏‎ ساير‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ از‏‎ غافل‌‏‎
ايالت‌‏‎ در‏‎ كشمير‏‎ تجارتي‌‏‎ توليد‏‎ مثال‌ ، ‏‎ براي‌‏‎.‎كند‏‎ كشمير‏‎
ميزان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ آغاز‏‎ دهه‌ 1980‏‎ اوايل‌‏‎ از‏‎ آمريكا‏‎ تگزاس‌‏‎
است‌‏‎ شده‌‏‎ برآورد‏‎ كيلوگرم‌‏‎ سال‌ 1995 ، 556‏‎ كشميردر‏‎ توليد‏‎
رو‏‎ روند‏‎ ولي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ ناچيز‏‎ كشميرايران‌‏‎ توليد‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
بزهاي‌‏‎ تعداد‏‎.‎دارد‏‎ ادامه‌‏‎ آمريكا‏‎ كشميردر‏‎ رشدتوليد‏‎ به‌‏‎
بوده‌‏‎ تزايد‏‎ روبه‌‏‎ ايران‌‏‎ رقيب‏‎ كشورهاي‌‏‎ در‏‎ كشمير‏‎ توليدكننده‌‏‎
افزايش‌‏‎ كشمير‏‎ جهاني‌‏‎ بازارهاي‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ ترتيبسهم‌‏‎ بدين‌‏‎ و‏‎
پارچه‌هاي‌‏‎ توليد‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ سال‌ 1980‏‎ از‏‎ چين‌‏‎.‎مي‌يابد‏‎
.است‌‏‎ كاسته‌‏‎ خام‌‏‎ صورت‌‏‎ كشميربه‌‏‎ صادرات‌‏‎ واز‏‎ نموده‌‏‎ كشميري‌‏‎
كننده‌‏‎ وارد‏‎ چين‌ ، كشورهاي‌‏‎ توسط‏‎ كشميرخام‌‏‎ عرضه‌‏‎ كاهش‌‏‎ با‏‎
از‏‎ كشمير‏‎ تامين‌‏‎ فكر‏‎ به‌‏‎ كشمير ، ‏‎ منسوجات‌‏‎ تهيه‌‏‎ براي‌‏‎ كشمير‏‎
كه‌‏‎ داوسون‌ ، ‏‎ جوزف‌‏‎ كارخانه‌‏‎.‎افتاده‌اند‏‎ داخلي‌‏‎ منابع‌‏‎
تامين‌‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ دنيا‏‎ در‏‎ كشمير‏‎ فرآيندكننده‌‏‎ بزرگترين‌‏‎
استراليامعطوف‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ توجه‌‏‎ خود ، ‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎ كشمير‏‎
.است‌‏‎ ساخته‌‏‎
يك‌‏‎ تاسيس‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ كارخانه‌‏‎ اين‌‏‎ سال‌ 1980 ، ‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ طوري‌‏‎ به‌‏‎
كمپاني‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ ولز‏‎ نيوسات‌‏‎ در‏‎ بز‏‎ پرورش‌‏‎ بزرگ‌‏‎ مزرعه‌‏‎
انجمن‌‏‎ به‌‏‎ هزاردلار‏‎ حدود 30‏‎ كشميرنيز‏‎ فورتي‌‏‎
است‌‏‎ كرده‌‏‎ مالي‌‏‎ كمك‌‏‎ استراليا‏‎ در‏‎ كشمير‏‎ بز‏‎ پرورش‌دهندگان‌‏‎
.شود‏‎ ايجاد‏‎ كشمير‏‎ توليدكننده‌‏‎ بزهاي‌‏‎ از‏‎ گله‌‏‎ يك‌‏‎ تا‏‎
تا 200‏‎ بين‌ 55‏‎ تقريبا‏‎ سال‌ 1987‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ در‏‎ كشمير‏‎ قيمت‌‏‎
بوده‌‏‎ (‎شده‌‏‎ موكشي‌‏‎ سفيد‏‎ كشمير‏‎) كيلوگرم‌‏‎ هر‏‎ ازاي‌‏‎ به‌‏‎ دلار‏‎
تارهاي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ الياف‌‏‎ اين‌‏‎ توليد‏‎ كه‌‏‎ ما‏‎ دركشور‏‎.‎است‌‏‎
موكشي‌‏‎ خام‌‏‎ كرك‌‏‎ مي‌شود ، قيمت‌صادرات‌‏‎ تلقي‌‏‎ ارز‏‎ توليدكننده‌‏‎
دلار‏‎ تا 75‏‎ كيلوگرم‌ 22‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎ سال‌ 1375‏‎ در‏‎ (سفيد‏‎)‎ شده‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎
جرگه‌‏‎ تازگي‌به‌‏‎ به‌‏‎ همگي‌‏‎ نيوزيلندوآمريكا‏‎ استراليا ، ‏‎
است‌‏‎ توجه‌‏‎ جالب‏‎.پيوسته‌اند‏‎ دنيا‏‎ در‏‎ كشمير‏‎ توليدكنندگان‌‏‎
كشورهاي‌‏‎ كنيم‌كه‌در‏‎ اشاره‌‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ دراينجا‏‎ كه‌‏‎
كارهاي‌‏‎ كشمير ، ‏‎ توليد‏‎ كم‌‏‎ بسيار‏‎ مقدار‏‎ رغم‌‏‎ به‌‏‎ مذكور ، ‏‎
و‏‎ است‌‏‎ انجام‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كشميري‌‏‎ بزهاي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ زيادي‌‏‎ پژوهشي‌‏‎
.منتشركرده‌اند‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ علمي‌در‏‎ مقاله‌‏‎ صدها‏‎ تاكنون‌‏‎
ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎ كركي‌‏‎ بز‏‎ روي‌‏‎ كه‌‏‎ تحقيقي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ حجم‌‏‎ مقابل‌ ، ‏‎ در‏‎
مقدار‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ است‌ ، ‏‎ انجام‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ يا‏‎ و‏‎ رسيده‌‏‎ انجام‌‏‎ به‌‏‎
تعداد‏‎ البته‌‏‎.‎است‌‏‎ بسيارناچيز‏‎ ايران‌‏‎ توليدكشميردر‏‎
اصلي‌‏‎ نژاد‏‎ رائيني‌كه‌‏‎ كركي‌‏‎ بز‏‎ روي‌‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ پژوهش‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎ مورد‏‎ از 10‏‎ كمتر‏‎ است‌ ، ‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ توليدكننده‌كشمير‏‎
مستعد‏‎ سردسيري‌‏‎ اقليم‌‏‎ و‏‎ مرتفع‌‏‎ نظرمحققان‌ ، اراضي‌‏‎ بنابراظهار‏‎
شده‌در‏‎ انجام‌‏‎ پژوهش‌هاي‌‏‎.است‌‏‎ بالا‏‎ كيفيت‌‏‎ با‏‎ كشمير‏‎ توليد‏‎
كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ آمريكا‏‎ نيوزيلندو‏‎ استراليا ، ‏‎ اسكاتلند ، ‏‎
اقدام‌به‌‏‎ گوناگون‌ ، ‏‎ بسيار‏‎ اقليمي‌‏‎ شرايط‏‎ تحت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎
شايد‏‎ مطلب ، ‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎.‎كرد‏‎ كشميري‌‏‎ بزهاي‌‏‎ پرورش‌‏‎
توليدكننده‌‏‎ بزهاي‌‏‎ گله‌هاي‌‏‎ مرغوبترين‌‏‎ پراكندگي‌‏‎
(بافت‌‏‎ شهرستان‌‏‎)‎ كرمان‌‏‎ استان‌‏‎ در‏‎(رائيني‌‏‎ نژاد‏‎)كشمير‏‎
.باشد‏‎ نبوده‌‏‎ بي‌دليل‌‏‎
كشمير‏‎ مصارف‌‏‎
تقاضا‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ نساجي‌‏‎ الياف‌‏‎ مطلوبترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كشمير‏‎ الياف‌‏‎
مي‌‏‎ فروش‌‏‎ به‌‏‎ منسوجات‌‏‎ روز‏‎ مد‏‎ طبق‌‏‎ كه‌‏‎ بازارهايي‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎
مي‌شوند ، ‏‎ تهيه‌‏‎ كشمير‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ منسوجاتي‌‏‎.است‌‏‎ زياد‏‎ رسانند ، ‏‎
پليور ، ‏‎ كشباف‌ ، ‏‎ هاي‌‏‎ پارچه‌‏‎ تهيه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ راحت‌‏‎ و‏‎ نرم‌‏‎ گرم‌ ، ‏‎
طور‏‎ تقريبابه‌‏‎ كشمير‏‎دارد‏‎ كاربرد‏‎ پتو‏‎ و‏‎ ژاكت‌‏‎ شال‌ ، ‏‎
كه‌‏‎ مي‌رود‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ كلاسيكي‌‏‎ محصولات‌‏‎ توليد‏‎ براي‌‏‎ انحصاري‌‏‎
تغييرات‌‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ قيمت‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ همواره‌وجود‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ تقاضا‏‎
از‏‎ اوركت‌‏‎ يك‌‏‎ تهيه‌‏‎ براي‌‏‎ بدانيم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جالب‏‎.‎دارد‏‎ محدودي‌‏‎
.است‌‏‎ نياز‏‎ بز‏‎ راس‌‏‎ الياف‌ 40‏‎ به‌‏‎ كشمير‏‎
جمع‌بندي‌‏‎
قرار‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ كركي‌‏‎ بزهاي‌‏‎ پرورش‌‏‎ صنعت‌‏‎ بايستي‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎
مورد‏‎ ايران‌‏‎ كشمير‏‎ فرد‏‎ به‌‏‎ منحصر‏‎ و‏‎ برجسته‌‏‎ خصوصيات‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎
جهان‌‏‎ در‏‎ دامي‌‏‎ الياف‌‏‎ گران‌ترين‌‏‎ كشمير‏‎.‎گيرد‏‎ قرار‏‎ شناسايي‌‏‎
بدان‌‏‎ را‏‎ الياف‌دامي‌‏‎ پادشاه‌‏‎ لقب‏‎ كه‌‏‎ طوري‌‏‎ به‌‏‎ است‌ ، ‏‎
يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ داردكه‌‏‎ را‏‎ قابليت‌‏‎ اين‌‏‎ كشمير‏‎ توليد‏‎.داده‌اند‏‎
صنعت‌دامپروري‌‏‎ موردعنايت‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ درآمدارزي‌‏‎ منبع‌‏‎
قطع‌‏‎ دامي‌كشور ، ‏‎ الياف‌‏‎ توليد‏‎ تحول‌در‏‎.‎گيرد‏‎ كشورقرار‏‎
همت‌‏‎ كشمير ، ‏‎ بيشتر‏‎ وتوليد‏‎ قالي‌‏‎ كردن‌واردات‌پشم‌‏‎
درميان‌‏‎.‎مي‌طلبد‏‎ را‏‎ كشور‏‎ اقتصادي‌‏‎ جهاد‏‎ عرصه‌‏‎ تلاشگران‌‏‎
آن‌‏‎ زمان‌‏‎ واكنون‌‏‎ داشته‌‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ كشمير‏‎ دامي‌ ، ‏‎ الياف‌‏‎
بيشتري‌شود ، ‏‎ ارزي‌توجه‌‏‎ درآمد‏‎ منبع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ رسيده‌‏‎ فرا‏‎
اين‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ حيث‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نسبي‌‏‎ مزيت‌‏‎ داراي‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎
پژوهشي‌دردست‌‏‎ طرح‌‏‎ چند‏‎ كشاورزي‌تبريز‏‎ دانشكده‌‏‎ زمينه‌ ، ‏‎
درراه‌‏‎ را‏‎ محترم‌‏‎ پژوهشگران‌‏‎ ياري‌تمامي‌‏‎ دست‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ اجرا‏‎
.مي‌طلبد‏‎ كشور‏‎ دامي‌‏‎ الياف‌‏‎ دانش‌‏‎ اعتلاي‌‏‎

  
نویسنده : رأفت ; ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۱ آبان ۱۳۸٥
تگ ها :