زئوتکنیک Zootechnie

برای علاقمندان پرورش و اصلاح نژاد دام

خصوصیات الیاف خرگوش آنقوره با استفاده از OFDA

J. Anim Sci. 2007. 85:3116-3122. doi:10.2527/jas.2007-0109
© 2007
American Society of Animal Science

Characteristics of Angora rabbit fiber using optical fiber diameter analyzer

S. A. Rafat*, H. de Rochambeau*, M. Brims, R. G. Thébault, S. Deretz, M. Bonnet and D. Allain*,2

 

* Institut National de la Recherche Agronomique, UR631, Station d’Amélioration Génétique des Animaux, 31326 Castanet-Tolosan, France; and {dagger} BSC Electronics Pty Ltd., Ardross 6153, Western Australia; and and {ddagger} Institut National de la Recherche Agronomique, UE 969 Génétique Animale Phanères, Le Magneraud, 17700 Surgères, France

2 Corresponding author: daniel.allain@toulouse.inra.fr

 

An experiment was conducted to describe the characteristics of Angora rabbit fiber using optical fiber diameter analyzer (OFDA). A total of 349 fleece samples were collected from 60 French Angora rabbits. Recorded measurements of OFDA were as follows: mean fiber diameter, CV of fiber diameter, comfort factor, spinning fineness, mean fiber curvature, SD of fiber curvature, mean opacity of fibers, percentage of medullated fibers, mean fiber diameter along the length, and SD of fiber diameter along the length. Comfort factor is the percentage of fibers less than or equal to 30 microns. The main effects included in the mixed model were fixed effects of group, harvest season, and age and a random effect of animal. Correlations among total fleece weight, compression, and OFDA measurements were calculated. Mean fiber diameter was lower than the fiber diameter along the length. Mean percentage of medullated fibers was very low and ranged from 0.1 to 7.3%. The mean comfort factor was 97.5% and ranged from 93.3 to 99.8%. The mean fiber curvature was 40.1 degrees/mm. The major changes in Angora fleece characteristics from 8 to 105 wk of age were an increase in fiber diameter, CV of fiber diameter, mean fiber diameter along the length and curvature, and a decrease in compression and comfort factor. The effect of harvest season was significant on some fiber characteristics. Mean fiber diameter and the mean fiber diameter along the length had a positive correlation with total fleece weight. The OFDA methodology is a method to evaluate fiber diameter, CV of fiber diameter, and bristle content through measuring of the comfort factor. However, OFDA is not adapted for measuring opacity or size of the medulla, or both, in Angora wool and needs a new definition or a special calibration. The spinning fineness should be redefined and adapted for Angora rabbits. 

 

Key Words: Angora • fiber characteristic • rabbit • wool

http://www.odi.stou.ac.th/ODI/Journal/Journal_web/Journal_Scan_A-Z/09_Agricultural/J6/85_11_2007.pdf


ترجمه گوگل 3/2/1392

آزمایش برای توصیف ویژگی های فیبر موی خرگوش یا مرغوز خرگوش با استفاده از نوری قطر تجزیه و تحلیل فیبر (OFDA) انجام شد. در مجموع از 349 نمونه پشم گوسفند وجانوران دیگر از 60 موی خرگوش یا مرغوز خرگوش فرانسه جمع آوری شد. اندازه گیری های ثبت شده OFDA به شرح زیر است: متوسط ​​قطر فیبر، CV قطر فیبر، عامل راحتی، نرمی نخ ریسی، متوسط ​​انحنای فیبر، SD انحنای فیبر، کدورت متوسط ​​الیاف، درصد از الیاف medullated،، متوسط ​​قطر فیبر در طول و SD قطر فیبر در طول. عامل آسایش درصد الیاف کمتر یا مساوی 30 میکرون است. اثرات اصلی موجود در مدل مخلوط اثرات گروه، فصل برداشت، و سن و اثر تصادفی از حیوانات ثابت شد. همبستگی میان وزن پشم گوسفند وجانوران دیگر، فشرده سازی، و اندازه گیری OFDA محاسبه شد. میانگین قطر الیاف کمتر از قطر فیبر در طول بود. متوسط ​​درصد از الیاف medullated بسیار کم بود و بازه زمانی از 0.1 به 7.3٪. عامل راحتی متوسط ​​97.5٪ بود و از 93.3 به 99.8٪ در محدوده. میانگین انحنای فیبر 40.1 درجه در / میلی متر بود.تغییرات عمده ای در خصوصیات موی خرگوش یا مرغوز پشم گوسفند وجانوران دیگر از 8 تا 105 هفته گذشته سن افزایش در قطر فیبر، CV الیاف قطر، قطر متوسط ​​فیبر در امتداد طول و انحنای، و کاهش در فشرده سازی و عامل آسایش. اثر فصل برداشت در برخی از ویژگی های الیاف معنی دار بود. متوسط ​​قطر فیبر و متوسط ​​قطر فیبر در طول همبستگی مثبت با کل وزن پشم گوسفند وجانوران دیگر داشتند. روش OFDA یک روش ارزیابی قطر فیبر، CV قطر فیبر، و محتوای موی زبر از طریق اندازه گیری ضریب آسایش است. با این حال، OFDA برای اندازه گیری کدورت یا اندازه مدولا، یا هر دو سازگار نیست، در پشم موی خرگوش یا مرغوز و نیاز به یک تعریف جدید و یا کالیبراسیون خاص. دانه های ریز در حال چرخش باید تعریف و اقتباس برای موی خرگوش یا مرغوز خرگوش

  
نویسنده : رأفت ; ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ٥ آبان ۱۳۸٦