زئوتکنیک Zootechnie

برای علاقمندان پرورش و اصلاح نژاد دام

تمرین برنامه نویسی برای دانشجویان اصلاح دام

فایل داده ای بصورت زیر داریم که شامل شماره حیوان، جنس، مادر، پدر، سال تولد، ماه تولد، روز تولد و شماره گله است. 

Animal File              
animal sex dam sire yb mb db Herd
400 2 100 200 70 12 20 4100
401 2 100 200 70 12 20 4100
500 1 100 300 71 10 1 4100
501 2 100 300 71 10 1 4100
502 2 100 300 71 10 1 4100
402 1 110 210 70 6 20 4100
403 2 110 210 70 6 20 4100
404 2 110 210 71 7 20 4100
405 2 110 210 71 7 20 4100
100 2 50 51 68 5 2 4100
110 2 60 61 67 6 10 4100

  برنامه ای بنویسید که تعداد بچه متولد شده(LS) هر حیوان ماده(DAM) را بهمراه سال زایش (YP)،ماه زایش (MP) شماره مادر DamDam، شماره پدرSirDam ، سن زایش Ageو نوبت زایش(PARITY) در مقابل آن بصورت زیر  بنویسد.

Dam File                        
dam DamDam SirDam sex yb mb db parity LS Age YP MP Herd
50 . . . . . . 1 1 . 68 5 4100
60 . . . . . . 1 1 . 67 10 4100
100 50 51 2 68 5 2 1 2 2 70 12 4100
100 50 51 2 68 5 2 2 3 3 71 10 4100
110 60 61 2 67 6 10 1 2 3 70 6 4100
110 60 61 2 67 6 10 2 2 4 71 7 4100

  
نویسنده : رأفت ; ساعت ٦:۳٤ ‎ق.ظ روز ٢۳ بهمن ۱۳۸٧
تگ ها :